Försäljningsvillkor & Garantivillkor
Priser: 
Samtliga priser är angivna inklusive moms.
 

Fraktkostnad:  Frakt tillkommer på order under 300 kr inkl.moms I övrigt fraktfritt inom Sverige
 

Garantier: 4 år Produkt & Reningsgaranti Garantin gäller under förutsättning att installations- och bruksanvisningar följts.

För övrigt tillämpar vi konsumentköplagen. Läs mer på konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se
 

Renings och funktionsgarant gällande vattenfilter: Reningsgaranti gäller för det som filtret är avsett för, och att vattnet efter filter håller de gränsvärden som gällde vid inköpstillfället.(Livsmedelsverkets allmänna råd)
Vidare skall råvattnet i efterhand inte ha förändrats, samt att filterutrustning är monterad, och underhålls  i enlighet med lämnade instruktioner.
För garantins gällande skall vi vid försäljningstillfället ha fått ta del av vattenanalys ej äldre än 6 månader.
Vi ansvarar inte för skador på annan egendom än den levererade produkten. Ej heller för skador som åsamkats tredje part p.g.a. fel på produkten eller andra följd- eller indirekta skador.

Fel på leveransen: Kontakta oss omgående om det finns något fel på leveransen.

 

Transportskador: Synliga skador på godset ska anmälas till transportföretaget direkt vid mottagandet. Dolda transportskador anmäls inom 7 dagar. 

Vi ansvarar inte för transportskador. Dessa skall åberopas hos transportföretaget.
 

Leveranstid: Varorna lämnar vårt lager normalt inom 2-4 arbetsdagar.
Leveransförsening orsakad av transportföretaget ger inte rätt till annulering av ordern
Eventuellt uppkomna följdkostnader p.g.a. förseningen kan inte åberopas hos oss.


Betalning: Faktura 30 dagar netto 

Äganderättsförbehåll: Levererade varor förblir vår egendom till dess att full likvid erhållit.
 

Ångerrätt: Privatpersoner har generellt 14 dagars ångerrätt efter det att varan mottagits. Varan skall vara i oförändrat skick, dvs. får inte vara använd. Förpackningen skall vara oskadad. Kontakta oss före en eventuell retur. Ni ansvarar för att varan och dess originalförpackning ankommer till oss i oskadat skick. Returfrakten bekostas av kunden. Returen är inte godkänd förrän vi har kontrollerat varan. Vid godkänd retur återbetalar vi omgående ert inköpspris.


För ej utlöst vara, eller vägran att motta vara: Kunden debiteras för de kostnader som uppstår för omdirigering/returtransport, och ev. transportskador
 

Produktinformation: Vi reserverar oss för eventuella fel i den produktinformation som finns på vår hemsida.

  
Klimat-Comfort / Målet Handels integritetspolicy
Vi värnar om din integritet och därför är vi måna om att skydda de personuppgifter vi har om dig. Vi är försiktiga när vi hanterar dina personuppgifter och du kan känna dig trygg med att behandling av personuppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler.
Vad är en personuppgift?
Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer, personnummer, bilder och ljudupptagningar. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en person. Några vanliga exempel är: att samla in personuppgifter, att registrera och organisera dem i ett kundregister, att lagra dem i t.ex. IT-system, att föra över dem till någon annan och att radera dem.
Varför samlar vi in uppgifter?


Hantera order/beställning
Dina personuppgifter behandlas främst för att hantera din order/beställning. Detta gör vi för att hålla vad vi lovat när du blev kund (d.v.s. för att fullgöra vårt avtal med dig). Vi behöver till exempel kunna kontakta dig, ta betalt, skicka information, samt svara på frågor som du ställer till kundservice Innan och efter ditt köp

 t.ex. genom när du blev kund eller när du kontaktar oss.
Integritetspolicy: Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande GDPR-bestämmelser.
Dina personuppgifter kan delas med olika samarbetspartners som t.ex. leverantörer av tjänster på vår hemsida och med våra revisorer, vår och din bank och leverantörer av våra IT-system som vi behöver för vår verksamhet. I vissa fall delar vi även uppgifter med våra leverantörer för leverans.
Rättslig grund till hantering av personuppgifter 
Dina personuppgifter sparas under tiden du har en beställning med garantitid, för vår bokföring.
Vi sparar dina personuppgifter under varans garanti- eller reklamationstid, så att du kan kontakta oss om något är fel.
Vi sparar dina uppgifter som behövs för vår bokföring (exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag
Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år.

För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs
Uppgifterna raderas efter ovanstående kriterier.
 
När dina personuppgifter behandlas av Klimat-Comfort Målet Handels AB har du följande rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa.
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter (t.ex. om vi inte har anledning att behandla dem eller om du inte längre samtycker). Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen.
Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i väntan på att felaktiga uppgifter kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt.
Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du godkänt den. Det är viktigt att veta att, om du ångrar ett samtycke, gäller det bara framåt och inte för behandling som redan gjorts.

Våra skyldigheter
Våra skyldigheter är att vara ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas och bestämma vilka ändamål uppgifterna ska behandlas för.
Kontaktuppgifter om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@klimat-comfort.se  
Säkerhetsåtgärder
Dina personuppgifter behandlas enligt lagen och på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna din integritet. Till exempel behandlar vi bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte behövs längre. Kontinuerligt uppdateras de system som används för att behandla personuppgifter så att de är tillräckligt säkra t.ex. genom anti-virusprogram, brandväggar och system för att upptäcka personuppgifter i olika IT-system. Vi är personuppgiftsansvariga gentemot våra kunder. Vi kräver således och kontrollerar även att våra samarbetspartners behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och enligt lag.