URANFILTER - KLIMAT-COMFORT

Att svenskt dricksvatten kan innehålla uran är okänt för många. Det är inte strålningen från uranet som är av betydelse här, utan uranets kemiska egenskaper. Är halten av uran hög kan det påverka njurarnas funktion. Livsmedelsverket har därför tillsammans med Socialstyrelsen fastställt en nivå - 15 mikrogram per liter vatten Vid högre värden bör åtgärder  vidtagas för att sänka halten.

Den rekommenderade åtgärdsnivån i Sverige avser endast att skydda mot påverkan på njurfunktionen.

Grundvatten i berg kan innehålla relativt höga uranhalter och då speciellt i områden med uranrik berggrund. Kartläggningen har visat att uranhalten även kan vara hög i vatten från sand- och grusavlagringar.
Uranhalten i grundvattnet beror också på övriga kemiska förhållanden.

Man uppskattar att ca. 20% av landets enskilda brunnar har för höga halter av Uran.

I priserna på våra filter ingår:

Anslutningsslangar / flexslangar 80 cm med förbikopplingsventil.

Filtermassa.

20-års garanti på filtertankar   4-års reningsgaranti.

Fri Frakt!

Uranfilter  25 L

Reningskapacitet 25 l/min                                         Inkl. ansl.slangar/ventiler

Helautomatiskt, backspolning                                   Filtermassa ingår

Installationskrav: avlopp, el- 230 V                          4-års Reningsaranti

 

______________________________
Pris inkl.moms: 12 500 kr      Fraktfritt  
( 14 900 kr )

.