Vad är sjukahus?
”Sjukahus-sjuka” är ett samlingsnamn för symptom som kan drabba människor som vistas i  byggnader där mikrorganismer utgör ett problem . Ofta är det så att de symptom som drabbar en viss person försvinner efter att personen lämnat byggnaden, för att sedan återkomma när personen besöker byggnaden igen.
När så är fallet kallas byggnaden för ett sjukt hus.

Sjukahus-sjukan (SBS, sick building-syndrome) eller byggnadsrelaterad sjuklighet kan ha många olika orsaker. En gemensam faktor är att ämnen avges från byggnaden till innemiljön.

Orsaker till sjukahus
Vatten- och fuktskador i byggnader är ett grundläggande problem. Detta kan bl.a. medföra mögel- och bakteriepåväxt och avgång av flyktiga kemiska ämnen från byggnadsmaterial.

Tex. I betongkonstruktioner som inte får torka ut ordentligt innan lim och mattor läggs på kan det leda till att limmet bryts ner och avger produkter som kan orsaka hälsobesvär.

Andra orsaker är ventilationsproblem p.g.a. dålig funktion, underdimensionerat och ofta i brist på underhåll,  

De vanligaste orsakerna till mögel- och bakterie påväxt i bostäder:
Slagregn, nederbörd, kondensation och luftfukt, byggfukt, felaktig ventilation, felaktig ventilation i grund, och på vind, läckage, felaktig luftspalt, ytvatten, markfukt, kapillär sugning, felaktig dränering.

Hälsobesvär
Vilka som känner av symptom i ett sjukt hus är väldigt individuellt och beror bl.a. på: arvsanlag, hälsotillstånd och hur lång tid man vistats i den utsatta miljön, vilken/vilka mögelarter det rör sig om.

Vanliga symptom som kan vara ”sjukahus”-relaterade:
Allergier, onormal trötthet, astma, hosta, huvudvärk, upprepade infektioner, yrsel, nästäppa, hudirritationer, mag- och tarmproblem, slemhinneirritationer, ledvärd m.m.

Kort om sjukahus
Man kan aldrig torka ut eller på kemisk väg få bukt med mögel/bakterieskada.

Ca 95 % av alla mögelskador är dolda i konstruktionen.
60-, 70-, 80-, 90-talshus och felaktigt renoverade äldre hus är de som är i riskzonen för sjuka hus.

Bor man i en bostad med mögelproblem, "ett så kallat sjukt hus" är det inte säkert att man själv känner någon speciell lukt, man blir hemmablind

(människans luktsinneceller mättas redan efter 2-15 sekunder)

Men besökare brukar direkt känna om det luktar konstigt, och likadant brukar lukt kännas i de kläder man bär med sig. 

Mögel och bakterier avger lukt M-VOC  trots att fukten har avlägsnats. Avdödat mögel fortsätter att avge lukt i uppåt 40 år.
.
Med enbart fuktmätning kan man aldrig lokalisera mögel/bakterieskada.

Arbetarskyddsstyrelsen klassificerar 85 % av våra skolor och dagis som sanitär olägenhet.

 

Vad kan man göra:

 

Man skall försöka se till att inga områden i byggnadskonstruktionen har så hög fukthalt att fortsatt mögeltillväxt sker. Tex. att ha kontroll av grund och vind.

Om så är erforderligt, kan en bra lösning vara att installera luftavfuktare.

 

Många som har sanerat sitt hus och kanske installerat luftavfuktare, känner sig dock besvikna när de fortfarande efter en längre tid fortfarande besväras av dålig lukt i huset.

 

Som tidigare nämnts, så fortsätter mögel att avge lukt lång tid efter att det är avdödat (40 år)

Även om man sänker fukthalten, så att fortsatt tillväxt inte sker, så finns mögel och bakterier fortfarande kvar i ett vilostadium.

 

En enkel och mycket effektiv metod för att komma till rätta med luktproblem,

är att installera luftrenare i form av joniseringsaggregat, eller aggregat som som fungerar genom fotokatalytisk rening

( fotokatalys verkar genom kombination av olika metoder, med bla. jonisering)

Dessa aggregat dödar och eliminerar effektivt:

  • Bakterier
  • Virus
  • Mögel
  • Kvalster
  • Lukter (påverkar och bryter ner själva luktmolekylen)

 

Metoden är väl dokumenterad, och har funnit stor andvändning inom många områden där man eftersträvar en ren och frisk inomhusmiljö fri från dålig lukt och skadliga mikroorganismer.

 

Tex. Livsmedelshantering, reningsverk, sjukhus, soprum, sanering etc.

 

Vi har valt att jobba med två fabrikat Airsteril och OxyClean, produkter som håller hög kvalitet och som klarar att användas även i utsatta miljöer tex i krypgrund.

Aggregaten är lämpade för kontinuerlig drift, och säkerställer att ingen mögeltillväxt sker även om fuktnivån tillfälligt skulle bli förhöjd.

Metoden är synnerligen kostnadseffetiv, med en elförbrukning av endast ca. 25W

 

Se mer Mögel