Garantier att gälla från leveransdatum:

Luftrenare:                                                                                                                                                                                                                                                                    2 år Produktgaranti (UV Lampa 6 månader)

_______________________________________________________________________________________

Vattenfilter:
4 år Produktgaranti (20 år Filtertankar )

4 år Reningsgaranti gällande det som filtret är avsett för
För Reningsgarantins gällande, skall vi vid köptillfället ha erhållit kopia på vattenanalys,  ej äldre än 6 månader.
Reningsgaranti gäller för det som filtret är avsett för, och att vattnet efter filter håller de gränsvärden som gällde vid inköpstillfället.                                                                    (Socialstyrelsens gränsvärden för dricksvatten enligt Allmänna råd SOSFS 2003:17)  

För reningsgarantins gällande:                                                                                                                                                                                                                                  Råvattnet skall i efterhand inte ha förändrats.
Filterutrustningen är monterad och underhålls i enlighet med lämnade instruktioner.

Vid reklamation gällande UV-lampa, ersätter vi med ny lampa, dock tar vi ut en ersättning av 100 kr / månad för den tid UV-Lampan  har nyttjats.
( Tiden från leveransdag – tidpunkten för reklamation)
Ny lampa får ny garanti att gälla från leveransdagen av lampan.
.Reservlampa som levereras samtidigt med UV-Filter, får garanti att gälla fom. 11 månader efter leveransdag. 

Garantiåtagande kan utgöras av nya ersättningskomponenter, eller ny produkt.

Garantin omfattar inte nedanstående:
- Skada som uppkommer, genom oaktsamhet-vårdslöshet.
- Skada/funktionsstörning pga. överskridande av maximalt arbetstryck eller flöde.
- Om användaren inte följt anvisningar rörande montering, användning, underhåll och skötsel
- Felaktig montering av produkten eller felaktig placering på användningsplatsen
- Felaktig programmering av automatiken
- Fel eller utebliven spänning, överspänning, åsknedslag/brand
- Reparationer, underhåll eller konstruktionsändringar som inte godkänts av oss.
- Delar, som är att betrakta som förslitningsdetaljer.
- Installationsmaterial, som används för rördragning fram till Filterutrustningen                                                                                                                                                         - Om filteranläggning flyttas till annan fastighet.                                                                                                                                                                                                             - Installation, demontering och frakter.                                                                                                                                                                                                                           - Garanti gäller ej för absorberande filtermassor, avsyrningsmassa, aktivt kol, och filterpatroner.  

Viktigt att beakta:

- Produkterna skall ej installeras i system med tryck överstigande 6 bar.

- Installation skall vara i torrt och uppvärmt utrymme, där temperaturen inte uderstiger 4 °C

- Erforderligt backspolningsflöde skall uppnås, enligt specifikation för vald filterutrustning.

- För Jonbytarfilter tex. avhärdningsfilter skall Partikelfilter monteras före filtret , om vattnet innehåller järn, mangan, eller partiklar.