Enskilt vatten

Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn är det ditt eget ansvar att kontrollera vattnets kvalitet. Vattenkvalitén kan variera under året beroende på vädret och hur väl skyddad din brunn är. Den vanligaste orsaken till att ett brunnsvatten bedöms som otjänligt är att det innehåller ett för högt antal bakterier. .
Det är speciellt viktigt att du kontrollerar ditt vatten om du har barn eftersom de är mer känsliga för vissa ämnen i vattnet än vuxna.  

Vattnet kan förändras - kontrollera din vattentäkt regelbundet

Många tror att om man vid en enstaka analys har tjänligt vatten så kommer det att förbli så. Ett vatten kan dock förändras naturligt och dessutom  behöver brunnen (och ledningarna) skötas. Det minsta man kan göra själv är att kontrollera hur brunnen och omgivningen runt den ser ut (en så kallad okulär besiktning). Om brunnsvattnet inte är tillräckligt bra är det brunnsägaren som får ansvara för att reda ut orsakerna och stå för åtgärderna/kostnaderna.

 

 

Vanliga problem i vattnet

 

  • Lågt pH    Är en måttenhet som beskriver hur surt ett vatten är. Om ett vatten har pH 7 kallas det för neutralt. Lägre pH-värden än 7, då är vattnet surt. Det är inte skadligt i sig att dricka ett surt vatten. Indirekt kan däremot ett surt vattnet ge problem då det kan lösa ut metaller både ur marken och från ledningsnätet. Surt vatten kan lösa ut järn, mangan, koppar, aluminium och tungmetaller som kadmium och bly. Dessa metaller kan sedan ge upphov till problem med dricksvattnet om de finns i höga halter, dessutom innebär det risk för skador på rörledningar.

         Har du ett pH värde lägre än 6,5 bör du därför undersöka ditt vatten

 

  • Kalk(hårt vatten) resulterar i vita eller gråaktiga beläggningar i sanitetsporslin och på tvätt. Hårt vatten är ett allvarligt problemen då det kan innebära höga kostnader för fastighetsägaren pga. dyrare uppvärmning, förstörda och igensatta varmvattenberedare, hushållsmaskiner etc. 

 

  •  Humus

 

  • Järn och Mangan Höga halter av järn och/eller mangan missfärgar vattnet och påverkar dess lukt och  smak. Resultatet blir t ex bruna eller svarta fläckar på badkar, handfat, hushållsporslin och kokkärl samt på tvätt. Hög järnhalt är ett vanligt problem i hela landet

  

Ohälsosamma föroreningar i dricksvattnet

 

Problem med vattenkvaliteten kan uppstå naturligt genom att olika ämnen lakas ut från berggrunden eller jordlagren till grundvattnet. Särskilt bergborrade brunnar kan naturligt innehålla höga och ohälsosamma halter av exempelvis radon, arsenik och uran.

Radon

Djupborrade brunnar kan ge vatten med hög radonhalt. Särskilt i områden där berggrundens halt av uran är högre än normalt. Det drabbar främst dem som har egna brunnar. När radonförande vatten används i hushållet avgår radon till inomhusluften. 

En grov tumregel är att om radonhalten i vattnet är 1000 Bq/l ger bidraget till inomhusluften upphov till en radonhalt på ca 200 Bq/m³. (Bq = Bequerel, den enhet man mäter i.) Det är inte bra att dricka vatten med höga radonhalter och det anses vara särskilt olämpligt för barn upp till 10 år. Därför har livsmedelsverket i Dricksvattenkungörelsen infört följande gränsvärden för radon i  kommunalt- och enskilt vatten:

Över 100 Bq/l = tjänligt med anmärkning, Över  1.000 Bq/l = otjänligt.

Arsenik

Arsenik (As) är ett grundämne som förekommer naturligt i varierande halter i berggrunden.

I vissa områden kan förhöjda halter av oorganisk arsenik finnas i grundvattnet till följd av att det löses ut från omgivande berggrund och marklager.  Det är därför viktigt att kontrollera arsenikhalter i bergborrade brunnar och att undersöka tekniska möjligheter att sänka arsenikhalter i dricksvatten.

Gränsvärdet för arsenik i dricksvatten är baserat på risken för uppkomst av cancer.

Gränsvärdet ligger på 10 µg/l inom EU. (µ= mikrogram = miljondels gram).

 

 

 

Uran

 

Uran (U)  förekommer naturligt i Sveriges berggrund och kan därmed också finnas i dricksvattnet från borrade brunnar. Om det visar sig att du har högre halt av uran i vattnet än Socialstyrelsens riktvärde på 15 mikrogram per/l  (bör du undersöka om det går att få dricksvatten från annat håll eller sätta in filter.

( ca. 20 % av privata brunnar i Sverige har för höga värden av Uran)

Gränsvärdet baseras på när Uran kan påverka och ge skador på njurarna.

 

Nitrit / Nitrat

 

Höga halter med nitrat i ditt vatten kan ge problem för både vuxna och barn. Nitrat kan omvandlas till nitrit vid matsmältningen. Nitritet går sedan ut i blodet och kan hämma barns förmåga att ta upp syre. Vid högre nitrathalter än 50 mg/l, bör inte barn under 1 år dricka av vattnet.

Nitrat kan finnas i vatten av olika orsaker. Det kan ses som en tecken på att vattnet är förorenat.

tex. gödslad jordbruksmark, föroreningar kan  transporteras med grundvattnet eller läcka in från markytan.

En orsak kan även vara läckage från fastighetens avloppsanläggning (eller grannens)  

Nitrit kan  bildas i ledningsnätet eller i djupa brunnar som ett resultat av syrebrist.

 

Analys av ditt dricksvatten

Vatten av bra kvalitet är viktigt för alla och då särskilt hushåll med småbarn som är extra känsliga. Om man har en egen (enskild) brunn är det viktigt att med jämna mellanrum testa kvalitén på vattnet.

För en- eller tvåfamiljshus rekommenderas därför att en vattenanalys utförs vart tredje år.                                                                                                         För vattenanläggningar som förser fler än två hushåll rekommenderas årlig provtagning.

Analys bör även ske vid misstanke om försämrad vattenkvalitet, till exempel vid förändringar i lukt och smak.

En analys bör omfatta både mikrobiologiska och kemiska parametrar. För borrade brunnar bör man även utföra en analys gällande radon, arsenik och uran.  

Tänk på att vattenkvalitén kan förändras med tiden!

Du som är brunnsägare kan vända dig till kommunens miljöenhet för rådgivning – eller direkt till ett ackrediterat laboratorium.