Allmänna villkor

  

Priser

Samtliga priser är angivna inklusive moms.
 

Fraktkostnad: Fraktfritt där det anges

Frakt tillkommer där så anges, och då beroende på leveransort
 

Garantier: De garantivillkor gäller som upplyses om vid respektive vara. Garantin gäller under förutsättning att installations- och bruksanvisningen följts.

För övrigt tillämpar vi konsumentköplagen. Läs mer på konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se
 

Renings och funktionsgarant gällande vattenfilter: Reningsgaranti gäller för det som filtret är avsett för, och att vattnet efter filter håller de gränsvärden som gällde vid inköpstillfället.           (Socialstyrelsens gränsvärden för dricksvatten enligt Allmänna råd SOSFS 2003:17)                                                                                                                                                                         Vidare skall råvattnet i efterhand inte ha förändrats, samt att filterutrustning är monterad, och underhålls  i enlighet med lämnade instruktioner.

Vi ansvarar inte för skador på annan egendom än den levererade produkten. Ej heller för skador som åsamkats tredje part p.g.a. fel på produkten eller andra följd- eller indirekta skador.

Fel på leveransen: Kontakta oss omgående om det finns något fel på leveransen.

 

TransportskadorSynliga skador på godset ska anmälas till transportföretaget direkt vid mottagandet. Dolda transportskador anmäls inom 7 dagar. 

Vi ansvarar inte för transportskador. Dessa skall åberopas hos transportföretaget.
 

Leveranstid: Varorna lämnar vårt lager normalt inom 1-3 arbetsdagar.

Försening av leveransen: Leveransförsening orsakad av transportföretaget ger inte rätt till annulering av ordern.                                                                                                                       Eventuellt uppkomna följdkostnader p.g.a. förseningen kan inte åberopas hos oss.

 

Ångerrätt: Privatpersoner har generellt 14 dagars ångerrätt efter det att varan mottagits. Varan skall vara i oförändrat skick, dvs. får inte vara använd. Förpackningen skall vara oskadad. Kontakta oss före en eventuell retur. Ni ansvarar för att varan och dess originalförpackning ankommer till oss i oskadat skick. Returfrakten bekostas av kunden. Returen är inte godkänd förrän vi har kontrollerat varan. Vid godkänd retur återbetalar vi omgående ert inköpspris.


För ej utlöst vara, eller vägran att motta vara: Kunden debiteras för de kostnader som uppstår för omdirigering/returtransport
 

Produktinformation: Vi reserverar oss för eventuella fel i den produktinformation som finns på vår hemsida.

 

PersonuppgiftspolicyVi lämnar inte ut adresser, telefonnummer, e-postadresser eller andra personuppgifter om våra kunder till tredje part i marknadsföringssyfte, för statistisk bearbetning eller liknande. Våra kunders personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt. Informationen använder vi endast för att kunna handlägga er beställning.

 

 

 

Klimat-Comfort/Målet Handels AB

Lyngavägen 12

310 41 Gullbrandstorp  

Tel. 035-777 94 78           
Mail:
 info@klimat-comfort.se